Jak komora laminarna wpływa na bezpieczeństwo?

Jak komora laminarna wpływa na bezpieczeństwo?

Praca w laboratorium jest związana z pewnym niebezpieczeństwem, związanym z kontaktem z substancjami grążącymi skażeniem chemicznym lub biologicznym. Dlatego też w celu zachowania bezpieczeństwa pracy, pracownicy korzystają z wysokiej jakości zabezpieczeń. Jednym nich jest specjalna komora, odprowadzająca na bieżąco skażane powietrze.

Jak działają komora laminarna?

komory laminarnePraca  z substancjami grążącymi skażeniem chemicznym lub biologicznym wymusza na pracownikach korzystanie z odpowiednich zabezpieczeń. Można zaliczyć do nich z pewnością odzież ochronną, która nie gwarantuje jednak pełni bezpieczeństwa. Dlatego też pracownicy tych miejsc wykorzystują dodatkowe zabezpieczenia, takie jak komory laminarne. Głównym założeniem działania tych komór jest zapewnianie odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Dzięki temu powietrze jest niejako dzielone na kilka warstw, co zmniejsza ryzyko kontaktu pracownika laboratorium z najbardziej skażonymi cząsteczkami. Dodatkowo, powietrze zanim zostanie wprowadzone w ruch, jest oczyszczane przy pomocy specjalnych filtrów, dzięki czemu w komorach laminarnych panują warunki sterylne. Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku badania niektórych substancji, sterylność jest podstawowym warunkiem aby uzyskać oczekiwane rezultaty. Bardzo często komory laminarne są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, takie jak lampy emitujące światło UV. Wszystko to ma na celu wyeliminować jak największa liczbę szkodliwych mikroorganizmów i cząsteczek i ograniczyć do minimum ryzyko skażenia pracowników danego laboratorium.

Aby praca w laboratorium była bezpieczna, konieczne może być korzystanie z niezbędnych zabezpieczeń. Maja one na celu ograniczyć ryzyko kontaktu pracowników z cząsteczkami szczególnie niebezpiecznymi dla ich życia i zdrowia. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza w miejscu pracy.